Szkoła Promująca Zdrowie

logo_spz

"Zdrowie to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia)"          (Definicja zdrowia według Światowej Organizacji Zdrowia)

 

Nasza szkoła od wielu lat promuje zasadę zdrowego stylu życia podejmując liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej, prowadzonych w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element kształcenia i wychowania młodego pokolenia. Propagujemy tę zasadę poprzez uczestnictwo  w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Do współpracy zapraszamy rodziców i lokalnych przedstawicielami służby zdrowia. Działania, w których uczestniczymy są spójne z siecią szkół promujących zdrowie.

Nasza szkoła rozpoczęła starania o przyjęcie do ogólnopolskiej sieci Szkół Promujących Zdrowie. Program ten polega na realizacji poszczególnych celów w codziennym życiu. Głównymi zagadnieniami obejmuje:

 • Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej
 • Zachęcanie do zdrowego stylu życia oraz stworzenie uczniom i pracownikom realnych i atrakcyjnych możliwości dokonywania zdrowych wyborów
 • Umożliwianie uczniom rozwoju ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacnianie w nich poczucia własnej wartości
 • Zapewnianie sprzyjającego zdrowiu środowiska do pracy i nauki
 • Włączenie edukacji zdrowotnej uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania
 • Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego
 • Włączenie do działań szkoły służby zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej

Cała społeczność zarówno szkolna jak i lokalna musi ze sobą ściśle współpracować, aby osiągnąć cel jakim jest otrzymanie Certyfikatu i tytułu „Szkoła Promująca Zdrowie”

Koncepcja Szkoły Promującej Zdrowie narodziła się w Europie w połowie lat 80 dwudziestego wieku. W 1991 r. Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała Polsce, Czechosłowacji i Węgrom realizację projektu: „Szkoła Promująca Zdrowie”. W 1992 r. utworzona została Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie. Polska przystąpiła do niej i tak stopniowo  w całym kraju została szerzona idea szkół promujących zdrowie. Ruch szkół promujących zdrowie rozwija się w Europie i obejmuje obecnie 45 krajów stowarzyszonych w Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, którym wspólnie patronuje Światowa Organizacja Zdrowia, Rada Europy i Komisja Europejska.
Tworzenie SzPZ jest długotrwałym, w zasadzie niekończącym się procesem, gdyż w miejsce problemów rozwiązanych przez społeczność szkolną pojawiają się nowe, wymagające podejmowania kolejnych działań. Naszym podstawowym zadaniem jest przedstawienie naszych działań w zakresie edukacji prozdrowotnej. Po okresie przygotowawczym będziemy ubiegać się o przyjęcie nas do sieci Szkół Promujących Zdrowie. Kolejnym etapem będzie realizacja kolejnych działań konsekwentnie z rozpowszechnieniem ich na środowisko lokalne.

Standardy szkoły promującej zdrowie

Szkoła promująca zdrowie dąży do osiągnięcia celów i realizuje zadania określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego i innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 1. Pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie.
 2. Zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający:
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej
  • skuteczności i długofalowości działań
 3. Prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakości i skuteczności.
 4. Tworzy klimat społeczny sprzyjający:
  • satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników
  • zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników
  • uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej
  • tworzy środowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników.

Artykuły