Legitymacja

PROCEDURA WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH I ICH DUPLIKATÓW

Podstawa prawna:

  1. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków
  2. 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z poźn. zm).


Pierwsza legitymacja szkolna (po przyjęciu dziecka do szkoły) wydawana jest nieodpłatnie.
Nie pobiera się opłaty za sprostowania w legitymacji szkolnej (zmiana adresu, nazwiska).
W przypadku zmiany nazwiska lub adresu należy dostarczyć dokument potwierdzający zmianę danych oraz posiadaną legitymację.
Duplikat wydaje się wtedy, gdy oryginał ulegnie zagubieniu, zniszczeniu lub kradzieży. 

  1. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej rodzice ucznia mogą wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (wniosek).
  2. Do wniosku należy dołączyć:
    – podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię i nazwisko)
    – potwierdzenie wniesienia opłaty.
  3. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu (9 zł).
  4. Termin wykonania duplikatu legitymacji szkolnej (papierowej) do 7 dni.


Opłatę za duplikat legitymacji (9 zł) wnosi się na konto bankowe szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 40
Nr konta PKO BP 17 1440 1026 0000 0000 0034 9305
Tytuł wpłaty:
opłata za duplikat legitymacji szkolnej
imię i nazwisko dziecka

Artykuły